ANBI gegevens 2022.

Naam: Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Westerkwartier

RSIN 816218729

KvK   02067804

Bestuurssamenstelling:

Mevr. A. Kranenborg                              voorzitter

Dhr. J. Bronsveld                                     secretaris

Mevr. W. Sjaarda                                     penningmeester

Mevr. K. Hesselink- van den Tweel       lid

Mevr. N. Jansen – van Leeuwen            lid

 

Contactgegevens secretariaat:

Dhr. J. Bronsveld

Emailadres:  vgwsec@gmail.com

Beloningsbeleid:

Bestuurders zijn onbezoldigd;  zij ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten en één keer per jaar een attentie.

Er is een freelance contract met een pastoraal werker/voorgangster.

Doelstelling:

De vereniging heeft ten doel de vrijzinnige geloofsbeleving mogelijk te maken in het Westerkwartier van de provincie Groningen.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door: zie onderstaand beleidsplan.

Beleidsplan 2022-2025

Wie of wat is de VGW

De VGW is de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Westerkwartier die aanwezig wil zijn om het vrijzinnige geluid te laten horen en haar gedachtegoed gestalte te geven. De VGW is aangesloten bij de landelijke organisaties ‘de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten’ en ‘Vrijzinnigen Nederland’ en bij de provinciale organisatie ‘Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Groningen’.

De vereniging heeft ten doel de vrijzinnige geloofsbeleving mogelijk te maken in het Westerkwartier van de provincie Groningen. Daartoe wordt onder meer één keer per maand een viering gehouden, zijn er regelmatig contactbijeenkomsten en is er een gespreksgroep.

De vereniging kent leden, vrienden/begunstigers en belangstellenden; zij wonen verspreid door het gebied. De reguliere inkomsten van de VGW bestaan uit contributies, giften en de opbrengsten van collectes. Het bestuur beheert middels een penningmeester de financiën. Jaarlijks wordt op de ledenvergadering een kascommissie benoemd die het financieel beheer controleert en daarover verslag uitbrengt aan de leden.

Doel van de VGW

Het doel van de VGW is:

 • mensen te ondersteunen in de dagelijkse praktijk van hun geloofsbeleving
 • het vrijzinnig gedachtegoed uit te dragen
 • gebruik te maken van bij de VGW aanwezige talenten en mogelijkheden

Om dit doel te bereiken worden onder meer de volgende activiteiten ondernomen:

 1. Ten behoeve van de leden is er een vrijzinnige voorganger.
 2. Er wordt iedere maand in de Romaanse kerk in Marum een viering gehouden geleid door de voorganger.
 3. De voorganger verzorgt de pastorale zorg aan de leden.
 4. Er worden vier keer per jaar contactbijeenkomsten georganiseerd in het buurthuis van Niekerk of Leek waarbij aan de hand van een thema passend bij het vrijzinnig gedachtegoed met elkaar van gedachten wordt gewisseld. Tevens vindt er elk jaar een gezamenlijk uitstapje plaats om o.a. de onderlinge band van de leden te versterken.
 5. De leden van de vereniging zijn welkom bij de activiteiten van de verenigingen waarbij de VGW is aangesloten.
 6. Drie keer per jaar wordt een Nieuwsbrief uitgebracht voor alle leden, vrienden en belangstellenden.

 

Jaarverslag 2021    

 

Voorgangers

Het hele jaar is in onze diensten voorgegaan mevr. Helene Westerik – Lammers . Zij heeft de fysieke en de, door de Corona maatregelen noodgedwongen, livestream diensten verzorgd. Er is grote waardering voor de wijze waarop zij deze diensten heeft geleid.

 

Leden

Op 31 december 2021 stonden 47 leden en 2 begunstigers/vrienden ingeschreven.

PR

De diensten zijn aangekondigd in De Nieuwsbrief en meer uitgebreide informatie was te vinden op onze website www.vgwester.nl

(ook te bereiken via www.vrijzinnigegeloofsgemeenschapwesterkwartier.nl )

 

Kerkdiensten

Er zijn in 2021 11 fysieke en online kerkdiensten gehouden.

 • Zondag 10 januari online de Nieuwjaarsdienst.
 • Zondag 14 februari online met als thema ‘Hoop’.
 • Zondag 21 maart online met als thema ‘Horen en doen’.
 • Zondag 4 april online de Paasdienst. Alle leden kregen een leuke pot met narcisje met een mooie brief van Helene thuisbezorgd.
 • Zondag 9 mei, de eerste live dienst van 2021 met als thema ‘De dagen van mei’. Aansluitend vond de jaarvergadering plaats.

Tijdens de vergadering hebben we ook afscheid genomen van Truus Doornbosch en Ruud van Nijen als bestuursleden.

 • Zondag 20 juni met als thema “Goud in de Barsten”.
 • Zondag 18 juli met als thema ‘Bidden’.
 • Zondag 22 augustus, de doopdienst van Joah ter Steege in de Ontmoetingskerk.
 • Zondag 24 oktober met als thema ‘Weven’ met aansluitend een korte begrotingsvergadering.
 • Zondag 21 november de Herdenkingsdienst met als thema ‘Handen die dragen’.
 • Donderdag 24 december online de Kerstnachtdienst. Alle leden ontvingen een mooie kerstkaart van Helene en het bestuur.

Er was tijdens de kerkdiensten plaats voor maximaal 25 mensen. Daarmee konden wij precies voldoen aan de op dat moment geldende

coronavoorschriften.

 

Organisten

De meeste diensten zijn begeleid van Arnold van der Wolff en bij zijn afwezigheid heeft Henk Meulenbelt uit Nietap voor Arnold

waargenomen. De zang werd een aantal keren verzorgd door Jan Klinkhamer, Annelies Kranenborg en Clara Prins.

 

Nieuwsbrief en website

De nieuwsbrieven zijn gemaakt door Clara Prins. Er zijn 2 nieuwsbrieven uitgekomen, een in april en een in november 2021 en zoals

altijd goed verzorgd!

Per 1 januari 2021 heeft Jan Willem Hesselink de websitetaken van Clara overgenomen. De website ziet er goed uit!

Contactbijeenkomsten

I.vm de Coronavoorschriften zijn er in 2021 geen contactbijeenkomsten geweest.

 

Collectes

De collecte van 2021 is gehouden voor de Stichting Mami Sa op Curaçao. Mami Sa is opgericht ten behoeve van een betere toekomst

voor jonge alleenstaande moeders en hun kinderen, ouder dan 3 jaar. De hoofddoelen van Mami Sa zijn: aanleren van structuur,

ondersteuning bij de opvoeding, voorbereiding voor een plek op de arbeidsmarkt en voortzetting van de begeleiding als het gezin uit

de dagopvang gaat. De collecteopbrengst in 2021 was € 445,60.

 

Commissie van ontvangst

De C.v.O. verzorgt het openen en inrichten van de kerk, de bloemen, de ontvangst van de kerkgangers en de koffie en thee.

Na afloop wordt alles door hen weer netjes achtergelaten.

De commissie bestaat uit Truus en Jacques Doornbosch, Ruud en Sjoerdje van Nijen, Truus Visser, Annelies Kranenborg,

Kees Hogerwerf en Kitty Hesselink. De sleutel van de kerk wordt beheerd door de heer Jager uit Marum.

 

Bestuursvergaderingen

Het bestuur is in 2021 vier keer bijeengekomen op de volgende data: 22 februari, 14 juni,

13 september en 25 oktober.

De jaarvergadering was op 9 mei en de begrotingsvergadering van 11 oktober waren i.v.m. de coronavoorschriften deze keer niet

toegankelijk voor alle leden. Iedereen heeft de verslagen per mail ontvangen.

 

Bestuurssamenstelling

 • Els van Opheikens     Voorzitter bestuurs- en jaarvergaderingen en secretariaat
 • Jan Bronsveld             Secretaris
 • Annelies Kranenborg Coördinator C.v.O.
 • Willy Sjaarda               Penningmeester en welkomstwoord diensten
 • Kitty Hesselink            Notulen en C.v.O.

BATEN EN LASTEN   2021

Bovenstaand jaarverslag is goedgekeurd op de ledenvergadering van 20 maart 2022.