ANBI gegevens 2022.

Naam: Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Westerkwartier

RSIN 816218729

KvK   02067804

Bestuurssamenstelling:

Mevr. A. Kranenborg                              voorzitter

Dhr. J. Feitsma                                        secretaris

Mevr. W. Sjaarda                                     penningmeester

Mevr. K. Hesselink- van den Tweel       lid

Mevr. N. Jansen – van Leeuwen            lid

 

Contactgegevens secretariaat:

Dhr. J. Feitsma

Emailadres:  vgwsec@gmail.com

Beloningsbeleid:

Bestuurders zijn onbezoldigd;  zij ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten en één keer per jaar een attentie.

Er is een freelance contract met een pastoraal werker/voorgangster.

Doelstelling:

De vereniging heeft ten doel de vrijzinnige geloofsbeleving mogelijk te maken in het Westerkwartier van de provincie Groningen.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door: zie onderstaand beleidsplan.

Beleidsplan 2022-2025

 

Wie of wat is de VGW

De VGW is de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Westerkwartier die aanwezig wil zijn om het vrijzinnige geluid te laten horen en haar gedachtegoed gestalte te geven. De VGW is aangesloten bij de landelijke organisaties ‘de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten’ en ‘Vrijzinnigen Nederland’ en bij de provinciale organisatie ‘Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Groningen’.

De vereniging heeft ten doel de vrijzinnige geloofsbeleving mogelijk te maken in het Westerkwartier van de provincie Groningen. Daartoe wordt onder meer één keer per maand een viering gehouden, zijn er regelmatig contactbijeenkomsten en is er een gespreksgroep.

De vereniging kent leden, vrienden/begunstigers en belangstellenden; zij wonen verspreid door het gebied. De reguliere inkomsten van de VGW bestaan uit contributies, giften en de opbrengsten van collectes. Het bestuur beheert middels een penningmeester de financiën. Jaarlijks wordt op de ledenvergadering een kascommissie benoemd die het financieel beheer controleert en daarover verslag uitbrengt aan de leden.

 

Doel van de VGW

Het doel van de VGW is:

 • mensen te ondersteunen in de dagelijkse praktijk van hun geloofsbeleving
 • het vrijzinnig gedachtegoed uit te dragen
 • gebruik te maken van bij de VGW aanwezige talenten en mogelijkheden

Om dit doel te bereiken worden onder meer de volgende activiteiten ondernomen:

 1. Ten behoeve van de leden is er een vrijzinnige voorganger.
 2. Er wordt iedere maand in de Romaanse kerk in Marum een viering gehouden geleid door de voorganger.
 3. De voorganger verzorgt de pastorale zorg aan de leden.
 4. Er worden vier keer per jaar contactbijeenkomsten georganiseerd in het buurthuis van Niekerk of Leek waarbij aan de hand van een thema passend bij het vrijzinnig gedachtegoed met elkaar van gedachten wordt gewisseld. Tevens vindt er elk jaar een gezamenlijk uitstapje plaats om o.a. de onderlinge band van de leden te versterken.
 5. De leden van de vereniging zijn welkom bij de activiteiten van de verenigingen waarbij de VGW is aangesloten.
 6. Drie keer per jaar wordt een Nieuwsbrief uitgebracht voor alle leden, vrienden en belangstellenden.

    

Jaarverslag 2022 Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Westerkwartier

 

Voorganger

Het hele jaar is mevr. Helene Westerik – Lammers in onze diensten voorgegaan. Er is veel waardering voor de wijze waarop zij de diensten heeft geleid.

In mei heeft Helene besloten haar taak als voorganger te beëindigen. Vanaf dat moment is zij gestopt met het pastoraat, maar heeft de diensten het hele jaar nog geleid.

Leden

Op 31 december 2022 stonden 46 leden en 3 begunstigers/vrienden ingeschreven.

PR

De diensten zijn aangekondigd in de nieuwsbrief en meer uitgebreide informatie was te vinden op onze website www.vgwester.nl (ook te bereiken via www.vrijzinnigegeloofsgemeenschapwesterkwartier.nl)

Kerkdiensten

Er zijn in 2022 11 kerkdiensten gehouden

 • Zondag 30 januari met als thema ‘voort-bestaan’
 • Zondag 20 februari: ‘weven met nevel’
 • Zondag 20 maart: ‘met lege handen’
 • Zondag 17 april Pasen: ‘van omstanders naar opsta(a)nders’
 • Zondag 15 mei: ‘verweven in verhalen’
 • Zondag 26 juni: ‘met de wind’
 • Zondag 28 augustus: ‘de letter W’
 • Zondag 25 september: ‘wonen in warmte’. Tevens 25 jarig jubileum VGW
 • Zondag 16 oktober: ‘eensgezind’
 • Zondag 20 november: ‘dat wat altijd doorgaat’
 • 24 december: ‘Kerstavonddienst’

Organisten

In het eerste kwartaal van 2022 zijn de diensten begeleid door Arnold van der Wolff.  De overige diensten afwisselend door Henk Meulenbelt en Margriet Bussemaker.

In september is Arnold helaas overleden. Hij was een enthousiaste en fijne organist.

 

Nieuwsbrief en website

De nieuwsbrieven zijn gemaakt door Clara Prins. Er zijn 2 nieuwsbrieven uitgekomen, één in april en één in november 2022 en zagen er zoals altijd mooi verzorgd uit.

Er is een nieuwe website met up-to date informatie en foto’s gemaakt door Jan Willem Hesselink.

 

Contactbijeenkomsten

Er zijn in 2022 mede door de Corona situatie, geen contactbijeenkomsten geweest.

 

Jaarlijks uitje

Op 28 augustus hebben wij ons jaarlijkse uitje bij Het Rieuw in Nuis gehad. De heerlijke lunch was goed verzorgd door Tilly en Jan Bronsveld.

 

Collectes

De collecteopbrengst in maart was voor Oekraïne. De overige collectes waren voor de stichting Leergeld. De collecte opbrengst van 2022 was € 676,00.

 

Commissie van ontvangst

De C.v.O. verzorgt het openen en inrichten van de kerk, de bloemen, de ontvangst van de kerkgangers en de koffie en thee. Na afloop wordt alles door hen weer netjes achtergelaten. De commissie bestaat uit Ruud en Sjoerdje van Nijen, Truus Visser, Annelies Kranenborg, Kees Hogerwerf en Kitty Hesselink.

 

Bestuursvergaderingen

Het bestuur is in 2022 vijf keer bij elkaar gekomen op de volgende data: 7 maart, 16 mei, 25 juli,

5 september en 7 november.

De jaarvergadering was op 20 maart en de begrotingsvergadering op 16 oktober.

 

Bestuurssamenstelling

Els van Opheikens  t/m mei

Annelies Kranenborg  vanaf mei              Voorzitter

Jan Bronsveld                                             Secretariaat

Willy Sjaarda                                               Penningmeester

Nienke Jansen  vanaf 1/9                           Lid

Kitty Hesselink                                            Lid

Op 7 september hebben wij tijdens een etentje afscheid genomen van Els als voorzitter.

 

Bovenstaand jaarverslag is goedgekeurd op de ledenvergadering van 21 mei 2023.

BATENLASTEN
Contributie/bijdrage van leden/begunstigers6180Pastoraat2029
Opbrengsten collectes1666Huur kerk en zalen590
Subsidies/bijdragen derden2700Vergoeding diensten1945
Credit2103Collecte ander doel676
Totaal8443Afdracht landelijke verenigingen1675
Bestuur- en bankkosten695
Activiteiten en attenties373
Nieuwsbrief + website460
Totaal8443