ANBI gegevens 2023.

Naam: Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Westerkwartier

RSIN 816218729

KvK   02067804

Bestuurssamenstelling:

Mevr. A. Kranenborg                              voorzitter

Dhr. J. Feitsma                                        secretaris

Mevr. W. Sjaarda                                     penningmeester

Mevr. K. Hesselink- van den Tweel       lid

Mevr. N. Jansen – van Leeuwen            lid

 

Contactgegevens secretariaat:

Dhr. J. Feitsma

Emailadres:  vgwsec@gmail.com

Beloningsbeleid:

Bestuurders zijn onbezoldigd;  zij ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten en één keer per jaar een attentie.

Er is een freelance contract met een pastoraal werker/voorgangster.

Doelstelling:

De vereniging heeft ten doel de vrijzinnige geloofsbeleving mogelijk te maken in het Westerkwartier van de provincie Groningen.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door: zie onderstaand beleidsplan.

Beleidsplan 2022-2025

 

Wie of wat is de VGW

De VGW is de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Westerkwartier die aanwezig wil zijn om het vrijzinnige geluid te laten horen en haar gedachtegoed gestalte te geven. De VGW is aangesloten bij de landelijke organisaties ‘de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten’ en ‘Vrijzinnigen Nederland’ en bij de provinciale organisatie ‘Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Groningen’.

De vereniging heeft ten doel de vrijzinnige geloofsbeleving mogelijk te maken in het Westerkwartier van de provincie Groningen. Daartoe wordt onder meer één keer per maand een viering gehouden, zijn er regelmatig contactbijeenkomsten en is er een gespreksgroep.

De vereniging kent leden, vrienden/begunstigers en belangstellenden; zij wonen verspreid door het gebied. De reguliere inkomsten van de VGW bestaan uit contributies, giften en de opbrengsten van collectes. Het bestuur beheert middels een penningmeester de financiën. Jaarlijks wordt op de ledenvergadering een kascommissie benoemd die het financieel beheer controleert en daarover verslag uitbrengt aan de leden.

 

Doel van de VGW

Het doel van de VGW is:

 • mensen te ondersteunen in de dagelijkse praktijk van hun geloofsbeleving
 • het vrijzinnig gedachtegoed uit te dragen
 • gebruik te maken van bij de VGW aanwezige talenten en mogelijkheden

Om dit doel te bereiken worden onder meer de volgende activiteiten ondernomen:

 1. Ten behoeve van de leden is er een vrijzinnige voorganger.
 2. Er wordt iedere maand in de Romaanse kerk in Marum een viering gehouden geleid door de voorganger.
 3. De voorganger verzorgt de pastorale zorg aan de leden.
 4. Er worden vier keer per jaar contactbijeenkomsten georganiseerd in het buurthuis van Niekerk of Leek waarbij aan de hand van een thema passend bij het vrijzinnig gedachtegoed met elkaar van gedachten wordt gewisseld. Tevens vindt er elk jaar een gezamenlijk uitstapje plaats om o.a. de onderlinge band van de leden te versterken.
 5. De leden van de vereniging zijn welkom bij de activiteiten van de verenigingen waarbij de VGW is aangesloten.
 6. Drie keer per jaar wordt een Nieuwsbrief uitgebracht voor alle leden, vrienden en belangstellenden.

Jaarverslag 2023 Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Westerkwartier    

 

Voorganger

In 2023 is ds. Christine Schlette in al onze diensten voorgegaan met uitzondering van de dienst van 15 januari met Helene Westerik.

Leden

Op 31 december 2023 stonden 45 leden en 3 begunstigers/vrienden ingeschreven.

 

PR                                                        

De diensten zijn aangekondigd in de nieuwsbrief van november (in mei eenmaal verkorte versie door het bestuur)  en meer uitgebreide informatie was te vinden op onze website www.vgwester.nl (ook te bereiken via www.vrijzinnige geloofsgemeenschapwesterkwartier.nl).

Christine heeft een flyer gemaakt die bij de Kerstavonddienst voor het eerst is uitgereikt. De flyer bevat informatie over de VGW met een inlegblad dat kan worden gewisseld met een actuele tekst.

 

Kerkdiensten

Er zijn in 2023 10 kerkdiensten in Marum gehouden

 • Zondag 15 januari, overdrachtsdienst met Helene Westerik t.g.v. het afscheid van Helene en het welkom van Christine. Orgel Henk Meulenbelt.
 • Zondag 19 februari met als thema ‘loon naar werken’. Orgel Geartsje Nolles
 • Zondag 26 maart met als thema ‘beproefd worden’ en na afloop de jaarvergadering. Orgel Wiebrand Boonstra
 • Zondag 9 april Pasen, met als thema ‘Houd mij niet vast’. Orgel Wiebrand Boonstra.
 • Zondag 21 mei met als thema ‘stof van je voeten schudden’. Orgel Geartsje Nolles
 • Zondag 18 juni met als thema ‘de weg kiest jou, kies jij ook hem’? Orgel Geartsje Nolles
 • Zondag 28 mei Pinksterdienst in Noordbroek met als voorganger Gretha Huis.
 • Zondag 20 augustus in de Oude Kerk in Zoutkamp met aansluitend het zomeruitje. Orgel Wiebrand Boonstra.
 • Zondag 24 september met als thema ‘onbewogen’. Orgel Wiebrand Boonstra
 • Zondag 15 oktober de doopdienst van Lize, dochter van Rosanne ten Steege en Ylaine Mulder en kleindochter van Jacob en Ronella Mulder. Het thema was ‘jij bent mijn geliefde kind’.
 • Zondag 19 november met als thema ‘geroepen bij je naam’. Orgel Geartsje Nolles.
 • Zondag 24 december de Kerstviering. Orgel Geartsje Nolles en zang van het koor Vocasa.

 

Organisten

Behalve de eerste dienst, waarin Henk Meulenbelt op het orgel speelde, zijn alle diensten begeleid door Wiebrand Boonstra en Geartsje Nolles. Wij zijn erg blij met Geartsje als onze vaste organiste!

 

Nieuwsbrief en website

De verkorte versie van de nieuwsbrief van mei is gemaakt door Willy Sjaarda en de Nieuwsbrief van november door Clara Prins. De website wordt verzorgd en bijgehouden door Jan Willem Hesselink.

Dankjewel Willy, Clara en Jan Willem voor dit goed verzorgde werk!

 

Contactbijeenkomsten allen in de Schutse in Leek.

 • 20 maart van 14.00 tot 16.00,onderwerp ‘boven is onder ons’.
 • 2 oktober van 19.30 tot 21.30, onderwerp ‘het klimaat’.
 • 27 november 14.00 tot 16.00 , onderwerp ‘het boek Vertroostingen van Dirk de Wachter’.

Jaarlijkse uitje

Op 20 augustus  was ons zomeruitje naar Zoutkamp. De dienst was in het Oude Kerkje aldaar en na de dienst was er een lunch in ‘De Boeter’, gelegen aan de historische binnenhaven van Zoutkamp.

’s Middags was er een bezoek aan het Visserijmuseum waar we informatie over de geschiedenis en ontwikkeling van de Zoutkamper visserij kregen. Het was een geslaagd uitstapje!

 

Collectes

De collecte van 2023 was voor de Stichting Leergeld, waarvoor wij een vriendelijke bedankbericht hebben gekregen. De opbrengst was € 587,-.

 

Commissie van Ontvangst (C.v.O.)

De C.v.O. verzorgt het openen en inrichten van de kerk, de bloemen, de ontvangst van de kerkgangers en de koffie en thee. Na afloop wordt alles opgeruimd en netjes achtergelaten. De commissie bestaat uit Ruud en Sjoerdje van Nijen, Truus Visser, Kees Hogerwerf, Nienke Jansen, Ineke Douwes, Annelies Kranenborg en Kitty Hesselink.

 

Bestuursvergaderingen

Het bestuur is in 2023 zes keer bij elkaar gekomen op de volgende data: 9 januari, 6 februari, 17 april, 3 juli, 11 september en 30 oktober.  De jaarvergadering was op 22 mei en de begrotingsvergadering van 16 oktober is verschoven naar 18 februari ’24 in aansluiting op de jaarvergadring.

 

Bestuurssamenstelling

Annelies Kranenborg                                        Voorzitter

Willy Sjaarda                                                      Penningmeester

Jan Bronsveld (eerste helft 2023)

Johan Feitsma (tweede helft 2023)               Secretariaat

Nienke Jansen                                                    Algemeen bestuurslid

Kitty Hesselink                                                   Algemeen bestuurslid en notulist.

Op 30 oktober hebben we tijdens een etentje afscheid genomen van Jan Bronsveld als bestuurslid.

                                          

Bovenstaand jaarverslag en het financieel jaarverslag zijn goedgekeurd op de ledenvergadering van 18 februari 2024.

BATEN 2023
Contributie/bijdrage van leden/begunstigers €      5.735
Opbrengsten collectes €      1.388
Subsidies/bijdragen derden €      2.700
Debit €      1.862
  
  
  
  
  
Totaal €   11.965
  
LASTEN 2023
Pastoraat €     5.060
Huur kerk en zalen €        867
Vergoeding diensten €     2.271
Collecte ander doel €        587
Afdracht landelijke verenigingen €     1.710
Bestuur- en bankkosten €        983
Activiteiten en attenties €        149
Nieuwsbrief + website €        338
  
Totaal €   11.965